Translate:

Obowiązek informacyjny - Polityka prywatności

 (Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. e, RODO -  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi)

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest

Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz

 1. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:

iod@um.bydgoszcz.pl

lub pisemnie na adres:

Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 2. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności Systemu.
 3. Dane osobowe Użytkownika będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Straż Miejska w Bydgoszczy, ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy, MWIK Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Bydgoskie Centrum Sportu w Bydgoszczy, Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o., TRAMWAJ FORDON Sp. z o.o., Leśny Park Kultury i Wypoczynku "MYŚLĘCINEK" Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
 4. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych w tym przez BIT Sp. z o.o., z siedzibą: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51 oraz podwykonawcy świadczący usługi odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta.
 5. Państwa dane osobowe Użytkownika będą gromadzone i przetwarzane do czasu wyrejestrowania użytkownika z Systemu. Państwa dane osobowe Użytkownika będą gromadzone i przetwarzane do czasu wyrejestrowania użytkownika z Systemu i usunięcia konta. W celu usunięcia zarejestrowanego konta należy przejść do profilu użytkownika a następnie użyć przycisku „Usuń konto”. Usunięcie konta jest operacją bezpowrotną.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
  1. Dostępu do swoich danych osobowych.
  2. Poprawiania swoich danych osobowych.
  3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  4. wniesienia żądania na adres, o którym mowa w pkt 2 lub aplikacjamobilna@um.bydgoszcz.pl ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
   1. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
   2. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  5. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.